Vorige stipendia (historiek)

STIPENDIUM 1988 – 2002

Vertrekkend van de noodzaak om het vinden en uitlokken van originele en creatieve ideeën over sport meer kansen te bieden,  werd dus beslist tweejaarlijks een stipendium toe te kennen.
Het stipendium had de uitdrukkelijke bedoeling impulsen te creëren tot het nemen van initiatieven die de sport en de lichamelijke opvoeding dienen. Het stond open voor  een brede waaier van kandidaten in de Vlaamse Gemeenschap, van individuen tot verenigingen. Wie kandideerde, diende een project in dat rechtstreeks de sport, sportbeoefening en lichamelijke opvoeding van de Vlaamse jeugd stimuleert en dat ten minste over één jaar liep.
Om de hele geldsom van  25.000 € niet uit te betalen zonder garantie van de gelijke uitvoering van het project, werd van de deelnemers geëist dat in hun programma een fasering was voorzien. Het stipendium werd dan uitbetaald in schijven, telkens wanneer een nieuwe fase aanving.
In deze beginfase konden we ook rekenen op de gewaardeerde steun en medewerking van de Koning Boudewijnstichting.
Panathlon was ervan overtuigd met dit stipendium een belangrijke bijdrage te leveren tot de bloei van het sportleven in Vlaanderen. Dat moge blijken uit de laureaten.
In 1988 werd het eerste stipendium toegekend aan de onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de KU Leuven voor het op gang brengen van fan-coaching projecten als socio-preventie ten aanzien van jongeren met voetbalvandalistisch gedrag. Een direct gevolg van dit onderzoek kan men nog wekelijks zien: de huidige stewards.
In 1990 ging de prijs naar v.z.w. Foyer voor het project BIS dat staat voor : Brussel Integratie door Sport. BIS stelt zich tot doel het Brusselse kind; van welke afkomst ook, de kans te geven zich lichamelijk en emotioneel uit te leven via het creatief beoefenen van sport. Dit initiatief leeft nog altijd.
In 1992 werd het stipendium niet toegekend.
In 1994  werd de prijs behaald door de Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg onder leiding van Prof.dr Knops. Het project wou de medische begeleiding en de sportbeoefening op school optimaal coördineren
“Door kwaliteit naar kwantiteit” was de naam van het bekroonde project in 1996. Dit voorstel werd ingediend door de onderzoeksgroep Sociale Bewegingsagogiek van de VUB onder leiding van Prof.dr Paul De Knop, een ronkende naam in ons sportmidden. Het streven naar kwaliteit is heden ten dage nog steeds een prioriteit.
Het stipendium 1998 werd toegekend aan “Cirkus in beweging” onder leiding van mevrouw Rika Taeymans een project dat circusspel inzet als middel om de individuele, sociale, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.
In diezelfde lijn lag de volgende laureaat. De bewegingsschool Achilles van Grimbergen, die hetzelfde doel nastreefde via intense begeleiding van de lichamelijke beweging bij kinderen, kreeg de 25.000 € in het jaar 2000.
Tenslotte werd in 2002 een project gelauwerd onder de titel “Een hoge dunk voor de Brugse Poort” dat werkzaam is in een achtergestelde buurt in Gent , waar het Meisjeshuis in samenwerking met De Sportloods de lokale jeugd deskundig begeleidt in het promoten en het beoefenen van de Basketbal sport.

STIPENDIUM 2005  –  2008

Van bij de start van dit succesvol initiatief werd door de Nationale Loterij duidelijk gesteld dat een en ander vlotter zou verlopen en een grotere zekerheid zou bieden indien het om een Nationaal ( Belgisch) initiatief zou gaan.
Panathlon Vlaanderen kon echter moeilijk zelf initiatieven nemen om in Wallonië een Panathlon club op te richten. Er werden via Panathlon International, in samenwerking met de Vlaamse club, wel hier en daar pogingen ondernomen.
Een eerste initiatief in  de gemeente Seraing leerde ons echter dat vooraleer clubs op te richten er een stevige basis noodzakelijk was.

Anderzijds werd steeds duidelijker dat er op de oorspronkelijke formule, hierboven beschreven, na een schitterend 14- jarig bestaan enige vermoeidheidsverschijnselen opdoken.
Trouwens naar aanleiding van het toekennen van het laatste stipendium in 2002 was het duidelijk dat een vernieuwing noodzakelijk was.
Er kwam geen stipendium 2004! Het stipendium, in zijn oorspronkelijke vorm, was niet meer.
Gelukkig werd in 2003 Panathlon Bruxelles-Wallonië opgericht. Onder impuls van zijn voorzitter wist Panathlon Bruxelles-Wallonië de directie van de Nationale Loterij te overtuigen om via de subsidiering een aangepaste formule in het leven te roepen.
Stipendium 2005.
Samen met Panathlon Bruxelles-Wallonie dienden de Vlaamse clubs  – ondertussen  was Panathlon Gent en Panathlon Antwerpen een realiteit, de eerste club treedt verder op als Panathlon Brussel –in 2004  een subsidiedossier in.
De Nationale Loterij kende een subsidie toe van 50.000 € te verdelen over Wallonië (25.000 €) en Vlaanderen (25.000 €).
Panathlon verbond er zich toe om met deze subsidie een wedstrijd te organiseren voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs.
Opdracht werd gegeven aan de leerlingen van de eerste vier studiejaren van het secundair onderwijs om een slogan te bedenken die de ethische waarden van de sport onder de aandacht moest brengen en/of om een muurschildering uit te werken.
De leerlingen en leerkrachten konden zich laten inspireren door de ‘Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport’.
Op 7 juni 2006 werden naar aanleiding van het symposium “Sport op Jongerenmaat”, georganiseerd in opdracht van minister Bert Anciaux  en in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie, de winnaars gelauwerd.
Voor de muurschilderijen waren de laureaten :
Klas 1B St.Andrieslyceum  Sint Kruis Brugge
Klas 3F  St.Andrieslyceum Sint Kruis Brugge
Klas 4 SD  St.Lutgardisinstituut  Mol
Voor de slogans :
2°Leerjaar  Koninklijk Atheneum Deurne met de slogan :
Wees een held, speel eerlijk op het veld.
2°leerjaar KOGEKA St.Jozefsinstituut Geel met de slogan :
Sport je even, zo blijf je leven.

De laureaten ontvingen uit de handen van de vertegenwoordigers van de Nationale Loterij een bedrag van 500 €.

Stipendium 2007
In juni 2006 werd een tweede subsidiedossier ingediend bij de Nationale Loterij.
In deze aanvraag werd voorgesteld andermaal een wedstrijd te organiseren voor de eerste vier leerjaren van het secundair onderwijs.
Opdracht wordt gegeven aan de leerlingen van de eerste vier studiejaren van het secundair onderwijs om een sport of spel  te bedenken dat de
ethische waarden van de sport onder de aandacht moet brengen.
De leerlingen en leerkrachten kunnen zich laten inspireren door de ‘Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport’ (hierbij).
De winnende scholen (een klassement per studiejaar = 4 winnaars)
ontvangen elk een premie van  1.000 €
De Nationale Loterij heeft voor het stipendium 2006-2007 aan Panathlon Vlaanderen een subsidie toegekend van 30.000 €.
De laureaten van het stipendium 2007 zijn :
  1. Don Bosco college Zwijnaarde
  2. Scholengroep O.L.V. Tuinbouwschool Sint-Truiden
  3. Sint Gummaruscollege  Lier
  4. Sint-Jan Berchmanscollege Avelgem
  5. BUSO  St.Gerardus     Diepenbeek